PLA sahypasynyň ekstruziýa çyzygy

“CHAMPION MACHINERY” markasy PLA sahypasynyň ekstruziýa çyzygy ýörite gözleg we gözleg işidir we PLA sahypasynyň ýokary aç-açanlygyny we önümiň berkligini üpjün etmek üçin ýasalýar.

Häzirki zaman gaplaýyş pudagy üçin hakyky geljegi uly we girdejili önüm. Specialörite ekstruder dizaýny, enjamlara bir wagtyň özünde ýokary temperatura çydamly PLA we pes temperatura çydamly PLA-nyň iki dürli çig malyny göz öňünde tutmaga mümkinçilik berýär.

PLA sahypasynyň ekstruziýa enjamy PET sahypasyny öndürip biler. Aly ulanylyp bilnerPET sahypasynyň ekstruziýa çyzygy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Esasy tehniki parametrler

Ekstruder görnüşi

Ekiz nurbat ekstruderi

Material

Abraýly PLA, PET

Sahypanyň gurluşy

Bir gatlak sahypasy, Köp gatlakly sahypa

Ini

650-1550mm

Galyňlyk

0.08-2.5mm

Çykyş kuwwaty

350-1100kg / sag

Jikme-jik düşündirişler

Häzirki zaman gaplaýyş pudagy üçin hakyky geljegi uly we girdejili önüm. Specialörite ekstruder dizaýny, enjamlara bir wagtyň özünde ýokary temperatura çydamly PLA we pes temperatura çydamly PLA-nyň iki dürli çig malyny göz öňünde tutmaga mümkinçilik berýär.

PLA sahypasynyň ekstruziýa enjamy PET sahypasyny öndürip biler. Aly ulanylyp bilnerPET sahypasynyň ekstruziýa çyzygy.

PLA Extruder-ekstruziýa ulgamy

 • Nurbatlaryň gurluşy, permutasiýa we nurbat elementleriniň utgaşmasy, bularyň hemmesi CHAMPION MACHINERY tarapyndan taýýarlanyldy. Hardokary gatylyk, ýokary aşaga garşylyk.
 • PLA gyzlyk materialy we garyşyk materiallary we gaýtadan işlenen materiallary garyşdyrmak üçin amatly. PLA üçin ýörite parallel ekiz nurbat ekstruderde dürli materiallaryň ýaýramagyny üpjün edýär.
 • Mugt kristalizator we suwsuzlandyryjy enjam, materialy gyzdyrmaýar.

Wenting ulgamy

 • Wenting ulgamy = tebigatyň zaýalanmagy + wakuum zaýalanmagy
 • Bu vakuum ulgamy diňe bir ekstruderdäki materialyň çyglylygyny tükenmek bilen çäklenmän, eýsem ekstruderdäki hapalary hem tükenýär. Sahypanyň ýüzünde tegmiller ýok.

Basyşy durnuklaşdyryş ulgamy

 • Ekstruderden T-Die çenli doly basyşa gözegçilik.
 • Eriş nasosyndan öň we basyş datçigi bilen enjamlaşdyrylan eriş nasosyndan soň. Bu ýapyk aýlaw gözegçiligi ekstrudere awtomatiki sazlamaga mümkinçilik berýär.

Winder

 • Iki dürli sarma ulgamy: el bilen işleýän şemal, awtomatiki şemal.
 • SIEMENS servo motor dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan awtoulag şemaly. Has takyk we aýlawy has amatly, ýönekeý we ygtybarly edýän ähli setir bilen tiz sinhronizasiýa funksiýasyna eýedir.
 • Garaşsyz gözlegler bilen enjamlaşdyryň we awto şemaly ösdüriň, PLA list ekstruder maşynynyň çyzyk tizligi çalt bolup biler.

Arza

PLA list önümi gök önüm gaplarynda, miwe gaplarynda, sarp ediş harytlarynyň gaplarynda we ş.m. ulanylyp bilner.

Dolandyryş ulgamy

 • SIEMENS S7-1500 dolandyryş ulgamy.
 • SIEMENS sero gözegçilik we inwertor dolandyryşy.
 • Tizlenme açary funksiýasy sahypanyň çyzygyny tizleşdirýär.
 • Diňe bir ekran operasiýa paneli, aňsat işleýär.

Gaplamak we eltip bermek

PLA-sheet-line-winder
Sheet-extruder2
Sheet-extrusion-machine-silicone-coating

Sorag-jogap

1.PLA näme?
PLA (polilaktiki kislota) täzelenip bilýän biodegrirlenip bilinýän materialdyr. Täzelenip bilýän ösümlik çeşmeleri (mekgejöwen, kaswa we ş.m.) tarapyndan alynýan krahmal çig malyndan we önümçilik prosesi hapalanmaz.

2. PLA sahypasynyň ekstruziýa maşynynyň sitatasyny nädip almaly?
CHAMPION satuw dolandyryjysyna ýüz tutuň we ini, galyňlygy, kuwwaty we beýleki aýratyn talaplar ýaly sahypanyň önüm parametrlerini aýdyň.

3. Gowşuryş wagty näçe?
Takmynan 4 aý, jikme-jik wagt CHAMPION adamyndan soraň.


 • Öňki:
 • Indiki: