PET tekiz ýelmeýän film ekstruziýa çyzygy

CHAMPION MACHINERY, PET list ekstruziýa enjamy üçin ýörite parallel ekiz nurbat ekstruderi. Bir gatly kagyz we köp gatlakly sahypa, aç-açan list we reňk sahypasy. Custöriteleşdirilen ekstruder enjamy. Bu ýerde size film önümini tekiz ýelmemek üçin PET ekstruder maşynyny görkezeris.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary we ulanylyşy

PET tekiz ýelme filmi, PET materialdan ýasalýar. Howpsuz we ekologiýa taýdan arassa täze bezeg materialy. Durnukly öndürijiligi bar, gaýtadan işlemekde hiç hili döwük ýok, gyrasy hiç wagt möhürlenmez, oňat eşik garşylygy, çyzmak aňsat däl.

Zäherli we zyýanly gazlar ulanylanda üýtgemez.

PET tekiz ýelmeýän film, açyk reňkli, reňkleriň üýtgemegi gaty az we reňk solmaýar. Aloneeke ýa-da beýleki materiallar bilen bilelikde ulanylsa-da, PET tekiz ýelme filmi sizi sazlaşykly we bitewi öý gurşawyny duýup biler.

Aýna, duş otagy, mebel, şkaf, bezeg şkaflary we ş.m. gurmakda giňden ulanylýar.

PET tekiz ýelme filmini arassalamak aňsat, süpürilende statiki elektrik we tozan bolmaz.

Esasy tehniki parametrler

Ekstruder gurluşy

Mugt kristalizator ekiz nurbat ekstruderi

Material

PETG

Sahypanyň gurluşy

Leeke gatlak

Ini

650-1250mm

Galyňlyk

0.04-0.08mm

Çykyş kuwwaty

200-500kg / sag

Jikme-jik düşündirişler

PET Kristal däl paralel ekiz nurbat ekstruziýa ulgamy
Mugt kristalizator we suwsuzlandyryjy, global derejeli SIEMENS operasiýa ulgamy we PLC dolandyryş, awtomatiki plastmassa PET film ekstruziýa enjamy.

  • Efficiencyokary netijelilik ekstruziýasy, goşa howa çalşygy ulgamy, suwsuzlandyryjy we kristalizator gerek däl, güýji tygşytlaň.
  • Ekstruder üçin güýçli vakuum ulgamy, has ýokary hilli list öndürýär.
  • Eredilen nasos, ekrany üýtgediji, galyndy
  • Filmiň emele gelmegi üçin ýokary takyk polat rolik we rezin rolik. Servo motor bilen sürüldi, has durnukly.
  • Awto sargy ulgamy, ýokary tizlikde önümçiligiň howpsuzlygyny üpjün edýär. Awtomatiki film kesmek, awtoulag filmini ýüklemek, awtoulag howa şaftyny üýtgetmek.
  • SIEMENS dolandyryş ulgamy, tor geçirişi, islendik ýerden uzakdan goldaw.
  • Merkezleşdirilen dolandyryş, tok, basyş, tizlik, temperatura we ş.m. ýaly ähli bölekleriň ähli parametrlerine bir ekranda göz aýlaň. Işi aňsatlaşdyrýar.

Dolandyryş ulgamy

CHAMPION MACHINERY, Hytaýda PET list ekstruziýa liniýasy üçin ekiz nurbat ekstruderini ilkinji bolup gözledi we ösdürdi. 800-den gowrak PET list ekiz ekstruziýa maşynlary durnukly önümçilik boldy.

Tehnologiýa täzeliklerimiz: "Esasy öýde ýasalan, üznüksiz gözleg we ösüş".

Dünýä derejesindäki dolandyryş ulgamy - SIEMENS gözegçilik. Endokary derejeli seriýaly CPU. Doly setir üçin ýygylyk, sero dolandyryş.


  • Öňki:
  • Indiki: