Enjam soraglary, çözgütler.

1.Men üçin materialy öňünden guratmaly PET sahypasynyň ekstruziýa çyzygy?

Adatça öňünden guratmagyň zerurlygy ýok. Üýtgeşik wakuum ulgamy bilen enjamlaşdyrylan CHAMPION-yň ýörite ekiz nurbat ekstruderi. Diňe ekstruderdäki materialyň çyglylygyny tükenmek bilen çäklenmän, materialdaky hapalary hem tükenýär. Emma gaty köp gaýtadan işleýän material bar bolsa, has gowy hil üçin adaty guradyjy mikser ulanyň.

2.PLA näme?

PLA (polilaktiki kislota) täzelenip bilýän biodegrirlenip bilinýän materialdyr. Täzelenip bilýän ösümlik çeşmeleri (mekgejöwen, kaswa we ş.m.) tarapyndan alynýan krahmal çig malyndan we önümçilik prosesi hapalanmaz. Indi PLA sahypasy käbir iýmit paketlerinde giňden ulanyldy.

3. Talaplaryňyzy nädip açyk görkezmeli?

Soňky sahypa önüminiň esasy parametrlerini, mysal üçin, ini, galyňlygy, kuwwaty, önümiň jikme-jik ulanylyşy we material ulanylyşynyň ýagdaýyny bize aýdyň. Size käbir teklip bereris.

4.Plastik ekstruder haýsydyr bir materialy ulanýarmy?

No.ok. Ekstruderiň dizaýny dürli rezin materiallara esaslanýar we her materialyň aýratynlyklary başga. Materialörite material, ýörite maşyn.

5. Näme üçin aç-açan listiň üstünde gara menek bar?

Materialy barlaň, çig malda hapalar bolup biler. Ora-da ekstruderde hapalar bolup biler.

6. Näme üçin maşynyň kuwwaty beýle üýtgeşik?

Birinjiden, sahypanyň galyňlygy diapazony gaty üýtgeşik. Dürli sahypanyň galyňlygynda birmeňzeş kuwwat almak isleseňiz, tizlik aralygy gaty uly bolar. Emma elektrik nukdaýnazaryndan mümkin däl. Galyňlygy gaty inçe bolsa we uly kuwwat isleýän bolsa, inçe önüm üçin ýörite enjam saýlamaly. Machineörite enjam.