APET / PET termoforming sahypasynyň ekstruziýa çyzygy

“CHAMPION MACHINERY” ýokary gatlakly paralel ekiz ekranly ekstruder we köp gatlakly list üçin bilelikde ekstruziýa ekstruderi. Dürli PET list ekstruziýa önümçilik liniýasy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Bu ýerde size iýmit paketleriniň sahypasy / termoforming listini öndürmek üçin ýörite PET list ekstruziýa çyzygyny görkezeris.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Esasy tehniki parametrler

Ekstruder gurluşy

Mugt kristalizator ekiz nurbat ekstruder we ýekeje nurbat bilelikde ekstruziýa

Material

APET, garyşyk PET materialy

Sahypanyň gurluşy

Leeke gatlak, 2 ýa-da 3 gatlak sahypasy

Ini

650-1550mm

Galyňlyk

0,15-2.5mm

Çykyş kuwwaty

350-1300kg / sag

Aýratynlyklary we ulanylyşy

PET Kristal däl paralel ekiz nurbat ekstruziýa ulgamy
Mugt kristalizator we suwsuzlandyryjy, ýokary öndürijilik kuwwaty, global derejeli SIEMENS operasiýa ulgamy we PLC dolandyryş ulgamy, awtomatiki plastmassa PET list ekstruziýa enjamy.

APET-sheet-co-extrusion、extruder-machine

PET-sheet-extruder

 • Garaşsyz R&D ekstruderi, nurbat barrel we nurbat elementlerinden durýar. Buraw elementlerini dürli material ýagdaýyna görä üýtgedip bolýar. APET, PETG, RPET, CPET, dürli dürli PET materiallary, hatda garyşyk PET materiallary hem ulanylyp bilner. Feedörite iýmitlendiriji bölüm 100% çüýşe çüýşe materialyny mümkin edýär we çykyş kuwwatyny üpjün edýär.
 • Tebigy işleýiş zonasy bilen bilelikde işleýän güýçli vakuum ulgamy bilen enjamlaşdyrylan. Diňe ekstruderdäki materialyň çyglylygyny tükenmek bilen çäklenmän, materialyň hapalaryny hem aýyrýar.
 • Performanceokary hilli list, oňat öndürijilik, ýokary berklik, ýyrtyk, ýer ýok. Gowy dartyş häsiýeti bilen hatda çuň käsäni termoformirlemek bilen.
 • Iýmit kagyzy we elektrik listi üçin silikon örtük bölümi ýa-da hünärmen örtük enjamy saýlanyp bilner.

Üç rolikli kalendar

 • Precokary takyklykly rolik, aýnanyň üstü, tekiz listiň üstüni üpjün edýär.
 • Uly göwrümli suw turbasy suwy çepden saga has çaltlaşdyrýar. Rolikleriň sowadyş täsirini üpjün etmek.
 • SIEMENS servo motor we SIEMENS servo dolandyryş ulgamy, has ygtybarly, durnukly we täsirli.
 • “Tizlenmegiň açary” özboluşly funksiýasy pes tizligi sazlamagy, üýtgemezden ýokary tizlikli önümçiligi amala aşyryp biler, maşyn sazlanylanda çig malyň galyndylaryny ep-esli azaldar.

Sarma ulgamy

 • Iki görnüşli sarma ulgamy bar, biri adaty el bilen işleýän ýelmeniji, beýlekisi doly awtomatiki sargy ulgamy.
 • SIEMENS servo hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan şemal.
 • Awtomatiki sargy ulgamy, awtomatik listi kesmek, awtomatik listi ýüklemek. Birmeňzeş howa şahasy bilen aýlanýan iki rulon mümkin.
 • 3 dýuým we 6 dýuým howa şarjagazyny ulanmak şol bir awtoulag şemaly arkaly mümkindir we kesiji pyçaklary awtomatiki üýtgediň.

Arza

Iýmit gapda, miwe gaplamakda, elektroniki gaplamakda, ekiş gaplarynda, ýüz galkanynda, mebellerde we beýleki termoforming önümlerinde giňden ulanylýar. Şeýle hem üçek örtügi üçin ulanylyp bilner. Foodöne iýmit bilen baglanyşykly kagyz ýasamak we elektron kagyzy şol bir enjam bilen öndürip bolmaz.

PET-cups-cup-lid1
PET-cup-lid1
PET-electric-packages-thermoforming-sheet
PET-fruit-food-containers1

Dolandyryş ulgamy

 • Akyl, ýönekeýlik, durnuklylyk, netijelilik. SIEMENS ýygylygy, sürüjiniň bölegi üçin SIEMENS servo bilen enjamlaşdyrylan SIEMENS S7-1500 dolandyryş ulgamyny kabul ediň. Profinet tor baglanyşygy dolandyryşy arkaly.
 • 100M / s ýokary tizlikli ulgam geçirişi.
 • Merkezleşdirilen dolandyryş, tok, basyş, tizlik, temperatura we ş.m. ýaly ähli bölekleriň ähli parametrlerine bir ekranda göz aýlaň.
 • Doly kagyz ýasaýjy maşyn üçin diňe bir HMI ekrany, işi aňsatlaşdyrýar.

Sorag-jogap

1. Talaplaryňyzy nädip açyk görkezmeli?
Soňky sahypa önüminiň esasy parametrlerini, meselem, ini, galyňlygy, kuwwaty, jikme-jik ulanylyşy we material ulanylyşynyň ýagdaýyny bize aýdyň.

2.PET sahypasynyň ekstruziýa çyzygy üçin materialy öňünden guratmalymy?
Adatça öňünden guratmagyň zerurlygy ýok. Moreöne has köp gaýtadan işleýän material ulanýan bolsaňyz, adaty guradyjy mikser ulanyň.

3. Bu PET list ekstruziýa maşynynyň reňk sahypasyny öndürip bilerinmi?
Reňk listini taýýarlamak gowy. Oneöne bir ekstruder maşyn diňe bir reňkli kagyz ýasaýar, goşa ekstruderler iki reňkli kagyz ýasap biler.


 • Öňki:
 • Indiki: