Kompaniýanyň tertibi

Zhejiang Çempiyon
Plastik Maşynlar Ltd.

(Gysgaldylan ÇEMPION MAZINERI)

Öň Şanhaý CHAMPION Plastik Machinery Co., Ltd. ady bilen tanalýan milli ýokary tehnologiýaly kärhana we dürli ýokary öndürijilikli plastmassa listleri ekstruziýa önümçilik liniýalaryny öndürmekde ýöriteleşen öňdebaryjydyr. Zawod TAIHU kölüniň “Üýtgeýän” şäheriniň ajaýyp kenarynda ýerleşýär. Gurluşyk meýdany 20000 inedördül metrden gowrak. 

CHAMPION MACHINERY dürli ýokary hilli list ekstruziýa önümçilik liniýalaryny işläp düzmäge, dizaýn etmäge, gözlemäge we öndürmäge borçlandy. 

On ýyldan gowrak ösüş we innowasiýalardan soň, ýokary hünärli tehniki enjamlar we oýlanyşykly hyzmat sebäpli kompaniýamyz içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

Hyzmatymyz

Biz üpjün edýäris doly ömrümiziň hyzmaty Müşderiler

Maşyn talaplaryny ara alyp maslahatlaşmakdan başlap, enjamy ibermek we gurnamak we ýokary derejeli önüm öndürmek. Professional tehnika we sanly ulgam ulgamy esasynda. Şanhaý CHAMPION beýleki soraglardan 24 sagadyň dowamynda tehniki çözgütleri hödürlemegi we kynçylyklaryňyzy gysga wagtda çözmek üçin zerur bolsa uzakdan işlemäge kömek bermegi wada berýär.

Üstünliklerimiz

Customers Müşderilerimize ömrüň dowamlylygy tehniki hyzmatyny beriň

Machine Maşyn ibermek, gurnamak we taýýarlamak üçin jogapkär boluň

Accessories Aksesuarlary we ätiýaçlyk şaýlaryny uzak möhletleýin üpjün etmek

Çempion garaşsyz gözleglere we ösüşe ygrarlydy. Ekstruziýa pudagynda 30 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

Güýçli tehniki topar

Çempiyon enjamlar, satyn almalardan, hil gözegçiliginden, önümçilikden, gözden geçirişden, synag maşynyna, iberilişine çenli berk önümçilik dolandyryş ulgamyna eýedir. Önümiň hiline ygtybarly kepillik bermek üçin ösen enjamlaryň we tehnologiýalaryň ajaýyp utgaşmasy.

Tehnologiýa

Awtomatlaşdyryş ekstruziýa tehnologiýasy enjamymyzda ulanyldy. Ekstruziýa enjamy täze tehnologiýa bilen hakyky san taýdan akylly we tor eýýamyna ýetýär.

Ajaýyp hil

SIEMENS ýokary derejeli dolandyryş ulgamyny tutuş seriýaly ekstruziýa çyzygy üçin enjamlaşdyryň. Toplumlaýyn dolandyryş ulgamy enjamy has durnukly edýär.

Niýet döretmek

Adamlaşdyrylan gurluş dizaýny, müşderiniň zerurlyklaryna görä ýörite dizaýny we önümçiligi edýär.

Kompaniýanyň medeniýeti

tit_line

Görüş:

Durnukly we yzygiderli ösüş, paýdarlara we işleýän hyzmatdaşlara ep-esli girdeji bermek
Işgärleriniň statusyny we marka abraýyny ýokarlandyrmak bilen buýsanjak kärhana boluň
Korporatiw sosial jogapkärçilige üns beriň, garyp kärhanalara az iş etmäge kömek ediň

CHAMPION-EXTRUSION-Progress-11

Iş filosofiýasy:

Üznüksiz we yzygiderli ösüş we kompaniýanyň önüm pudagynda çuňňur ösdürmäge çalyşyň
Müşderiniň gymmatyna zyýan bermek üçin kompaniýanyň gyzyklanmalary sebäpli däl-de, kärhananyň uzak möhletleýin ösüşine üns beriň
Bilelikde ösmek üçin uzak möhletli hyzmatdaşlary gözleýäris